Regulamin

Firmie AB Marine Sp. z o.o. bardzo miło jest gościć Ciebie na naszej stronie. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego
2.
Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest AB Marine Sp z o.o.
3.
Dane osobowe zbierane przez AB Marine Sp z o.o.za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4.
AB Marine Sp z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
5.
AB Marine Sp z o.o. zbiera informacje dotyczące osób i osób fizycznych zwanych dalej łącznie jako Użytkownicy.
6.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
7.
Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym.
8.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w serwisie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
9.
Przekazanie danych osobowych do AB Marine Sp. Z o.o. jest dobrowolne
Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta AB
Marine Sp. z o.o. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
10.
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez AB Marine Sp z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić AB Marine Sp z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez AB Marine Sp z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
11.
W przypadku skierowania żądania AB Marine Sp z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.
Mechanizm cookies, adres IP
Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
AB Marine Sp. Z o.o. może gromadzić adresy IP Użytkowników.
13.
Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. AB Marine Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
14.
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił AB Marine Sp. z o.o.
Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez AB Marine Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem AB Marine Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.